Privacybeleid

Hieronder worden de privacytoepassingen van Hologic Inc. beschreven, met inbegrip van ons beleid over de informatie die van of over jou tijdens jouw bezoek aan de Website wordt ontvangen. De verkregen hoeveelheid en soort informatie hangt af van hoe je de Website gebruikt. Wij kunnen informatie verzamelen en opslaan tijdens normaal Websitegebruik zoals de naam van jouw Internetprovider, de website die je naar ons doorverwees, de pagina's die je bezocht en de datum en tijd van betreffende bezoeken. Wij kunnen deze informatie gebruiken voor het verwerken van statistieken en het meten van de websiteactiviteit om de bruikbaarheid ervan voor klantbezoeken te verbeteren. Bij normaal Websitegebruik verzamelen wij geen informatie of slaan deze op, die je persoonlijk zal identificeren (zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, of het sociale verzekeringsnummer). Hologic Inc. kan echter zulke informatie vragen om je van dienst te zijn of je informatie (zoals promotiemateriaal) aan te bieden. Deze informatie (met inbegrip van jouw naam, postadres, e-mailadres, soort vraag of andere informatie) wordt verzameld, opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving en op een manier afhankelijk van de aard van jouw vraag en wordt gebruikt om hieraan te antwoorden. De informatie die je aan Hologic Inc. heeft verstrekt wordt gebruikt om de diensten die wij je bieden te verbeteren of voor onze bedrijfsontwikkeling en wordt niet aan om het even welk verwant bedrijf voor onafhankelijk gebruik ervan verstrekt. Als je zonder verzoek van Hologic Inc. beslist om informatie te zenden die je zal identificeren, bijvoorbeeld een bericht dat commentaar bevat over deze Website of anders, zal Hologic Inc. zulke informatie gebruiken om je te identificeren maar het niet aanwenden voor openbaar gebruik, behalve om het onderwerp van jouw e-mailbericht te behandelen of op te lossen. Als Hologic Inc. zijn privacybeleid verandert, zal het herziene beleid op de Website worden bekendgemaakt en zal het slechts van toepassing zijn op gegevens die worden verzameld na de effectieve datum van het herziene beleid. jouw onafgebroken gebruik van deze Website zal na om het even welk bekendgemaakt beleid voldoen aan jouw afdoende goedkeuring van het gewijzigde beleid.

Cookies

Een cookie is een klein stukje opgeslagen informatie op de harddrive van de gebruiker, dat gegevens over de gebruiker bevat. Het gebruik van een cookie is in geen geval verbonden met om het even welk persoonlijk identificeerbare informatie wanneer je onze site bezoekt. Sommige delen van de websites van Hologic gebruiken cookies om verkeerspatronen van de gebruiker op te sporen. Wij doen dit om de bruikbaarheid van de informatie aan onze gebruikers te bepalen en om te zien hoe efficiënt onze navigatiestructuur is in het ondersteunen van gebruikers voor het informatiebereik. Hologic brengt deze informatie met persoonlijk identificeerbare gegevens over individuele gebruikers niet met elkaar in verband, noch deelt het deze informatie met of verkoopt het aan om het even welke derde.

Als je verkiest om geen cookies te ontvangen, kan je jouw browser instellen om je te waarschuwen alvorens cookies goed te keuren en ze te weigeren wanneer jouw browser je op de aanwezigheid ervan attendeert. Je kunt ook alle cookies weigeren door hen in jouw browser uit te schakelen.

Bovendien gebruikt Hologic pixels of transparante GIF-bestanden voor het beheren van online reclame. Deze GIF-bestanden worden verstrekt door onze partners in advertentiemanagement, DoubleClick en Atlas. Deze bestanden laten DoubleClick of Atlas toe om een uniek cookie op jouw browser van het Web te herkennen, die ons op zijn beurt toelaat om te vernemen welke reclame gebruikers op onze website brengen. Het cookie werd geplaatst door ons of door een andere adverteerder die met DoubleClick of Atlas werkt. Met zowel de cookies- als Spotlight technologie is de informatie die wij verzamelen en delen anoniem en niet persoonlijk identificeerbaar. Het bevat niet jouw naam, adres, telefoonnummer, of e-mailadres. Voor meer informatie over DoubleClick, met inbegrip van informatie over hoe deze technieken beëindigd kunnen worden, ga naar: http://www.doubleclick.net/us/corporate/privacy. Voor meer informatie over Atlas, met inbegrip van informatie over hoe deze technieken beëindigd kunnen worden, ga naar: http://www.atlassolutions.com/privacy.aspx.

Gebruiksvoorwaarden

Wij verzoeken je deze Overeenkomst zorgvuldig te lezen voordat je de Website van Hologic Inc. bezoekt of deze gebruikt. Door jouw bezoek aan de Website stem je in met de verplichtingen uit de bepalingen van deze Overeenkomst. Als je niet door deze bepalingen verplicht wenst te worden, verzoeken wij je de Website niet te bezoeken of te gebruiken. Hologic Inc. kan deze Overeenkomst op elk moment wijzigen en zulke wijzigingen zullen onmiddellijk bij het bekendmaken van de gewijzigde Overeenkomst van toepassing zijn. Jouw onafgebroken bezoek of gebruik van de Website na een wijziging zal voldoen aan jouw afdoende goedkeuring van de gewijzigde Overeenkomst.

Deze Website is slechts beschikbaar voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je kan op geen enkele wijze of geen enkel deel van deze site kopiëren, reproduceren, opnieuw uitgeven, verzenden, verspreiden, overdragen of wijzigen.

De handelsmerken, de dienstmerken, de handelsnamen, het productontwerp en de producten op deze Website zijn in de Verenigde Staten en internationaal beschermd. Het gebruik van alle van deze onderdelen kan niet geschieden zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Hologic, behalve om de producten van het bedrijf te identificeren. De identificatie dient in de juiste format volgens de plaatselijke wetgeving en voorschriften te geschieden. Hologic verplicht met nadruk op de naleving van de intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin van de wet.

De volledige inhoud van de Website valt onder het Auteursrecht 2005-2007 van Hologic Inc.

Toepasselijk Recht

Hologic Inc. behoudt zich naar eigen oordeel het recht voor van (1) verandering van deze Overeenkomst, (2) controle en verwijdering van berichten op de site, en (3) beëindiging op elk moment zonder berichtgeving over de beschikbaarheid van de site. Als om het even welke beding, voorwaarde of bepaling van deze overeenkomst onwettig, ongeldig of in gebreke mocht blijken, of voor om het even welke ontoepasbare reden de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de resterende bedingen, voorwaarden, en bepalingen in geen geval daardoor worden beïnvloed of benadeeld. Deze Overeenkomst vormt met betrekking tot de inhoud ervan de volledige overeenkomst tussen jou en Hologic Inc.

Disclaimer en Schadebeperking

Hologic Inc. zal niet aansprakelijk zijn voor alle soort schade die zonder beperking speciale of gewichtige schade omvat, die voortvloeit uit jouw bezoek of onvermogen om deze site te bezoeken of het te gebruiken, of te vertrouwen op deze site of de hierin vervatte inhoud. In geen enkel voorkomend geval zal Hologic Inc. of iedere partij betrokken bij het creëren, het produceren, of het leveren van informatie aan de Website, aansprakelijk zijn tegenover iedere partij voor indirecte, speciale, of andere gewichtige schade, die zonder beperking, alle verloren winst, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of andere gegevens over jouw informatiebeheersysteem of anders omvatten, zelfs als Hologic Inc. of zijn gemachtigde vertegenwoordigers zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van zulke schade voor alle aanspraak toe te schrijven aan het gebruik van deze Website met inbegrip van aanspraak veroorzaakt door fouten, weglatingen, of andere onnauwkeurigheid op de Website of de software, of door ander gedownload materiaal of hyperlinks van de Website. Aangezien sommige landen de uitsluiting van impliciete garanties of geen beperking van aansprakelijkheid voor gewichtige of bijkomende schade toestaan, kan bovengenoemd niet op je van toepassing zijn. In zulke landen is de aansprakelijkheid van Hologic Inc. zoveel mogelijk beperkt toegelaten door de wetgeving. Bovendien heeft Hologic Inc. geen plicht om deze site of de inhoud ervan bij te werken en Hologic Inc. zal niet aansprakelijk zijn voor om het even welk nalaten in het bijwerken van informatie. Met de links op de Website kan je de website van Hologic Inc. verlaten. Hologic Inc. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor jouw gebruik van andere Websites die je via bepaalde verbindingen binnen deze site kunt bezoeken. Hologic Inc. heeft geen controle over deze verbonden sites, is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of het onderhoud van deze sites en onderschrijft deze niet en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor alle inhoud, reclame, producten, of andere materialen beschikbaar op zulke sites. Alle dergelijke informatie wordt verstrekt door de verbonden partij, bedrijf of organisatie. Aan Hologic Inc. kunnen geen garanties, hetzij nadrukkelijk impliciet of anders wordt toegeschreven, gebaseerd op de aanwezigheid van alle naar buiten geleide hyperlinks op deze Website. Deze links en andere "middelen" die op deze site worden verwezen, worden slechts geboden als een openbare dienst aan gebruikers van het Wereldwijde web en de opneming op onze site vormt geen goedkeuring door of toetreding met Hologic Inc. Je bent ook op de hoogte dat Hologic Inc. geen verklaring of garantie kan of zal dragen dat alle software of ander materiaal beschikbaar op de Website, of andere met elkaar verbonden sites, vrij zullen zijn van infectie, virussen of andere coderingen die vervuilen of vernietigende eigenschappen zichtbaar maken. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van voldoende procedures en controles om aan jouw bijzondere eisen voor nauwkeurigheid van gegevensinput en output te voldoen en ten aanzien van het handhaven van een middel buiten de Website voor de wederopbouw van alle verloren gegevens. Je aanvaardt volledige verantwoordelijkheid en risico voor jouw bezoek en gebruik van de Website, met inbegrip van jouw verantwoordelijkheid om de nauwkeurigheid, de volledigheid en de bruikbaarheid van elk materiaal te evalueren dat door de Website wordt geboden. Hologic Inc. verklaart of staat er niet garant voor dat de Website ononderbroken of foutloos zal zijn, of dat de tekorten op de Website zullen worden verbeterd. De software en ander materiaal geboden op deze Website en de verwante mededelingen worden slechts geboden "zoals het is" voor informatiedoeleinden en zijn onderhevig aan de beperkingen die in deze Overeenkomst worden vermeld. Bovendien worden alle verklaringen en garanties hierbij afgewezen, met inbegrip van impliciete garanties van de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel (zelfs als Hologic Inc. of zijn gemachtigde vertegenwoordigers zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van zulk doel) en niet-overtreding.

Beperking van Nauwkeurigheid

De Website werd door Hologic Inc. ontwikkeld als dienstverlening om informatie over zijn producten en diensten te verstrekken. De informatie wordt verondersteld nauwkeurig te zijn op het moment dat het werd gecreëerd. Zoals bij ieder gedrukt materiaal, kan de informatie echter door de tijd verouderen. De informatie op de Website kan technische onjuistheden of typefouten bevatten. De informatie kan zonder berichtgeving veranderd of bijgewerkt worden. Er kunnen ook verbeteringen of veranderingen in de producten en de diensten plaatsvinden die op elk moment zonder berichtgeving op de Website worden beschreven. Het is belangrijk dat jij je beroept op het advies van een aangewezen deskundige. Niets alle presentaties kunnen worden ontleed als een advies van medische, wettelijke, investerings-, financiële of andere aard. Deze informatie is niet bedoeld als een surrogaat voor dergelijk advies. Hologic Inc. onderschrijft geen specifieke chirurgische technieken of behandelmethodes. Het is aan de individuele gezondheidszorgdeskundige om zijn beste medische oordeel te hanteren bij het bepalen van aangewezen patiëntenzorg of chirurgische technieken. Individuen worden geadviseerd om voor volledige informatie hun gezondheidszorgdeskundige te raadplegen over de mogelijke ongunstige reacties van gebruik van de medische methoden die op deze site worden behandeld. Hologic Inc. zal alle mogelijke inspanningen aanwenden om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op de Website te plaatsen, maar Hologic Inc. biedt geen garanties of verklaringen in verband met zijn nauwkeurigheid. Alle gebruikers zijn het ermee eens dat iedere toegang en het gebruik van de Website voor eigen risico is.

Op de Toekomst gerichte Verklaringen

Bij gelegenheid kan Hologic Inc. of zijn vertegenwoordigers op de toekomst gerichte mondelinge of schriftelijke verklaringen afleggen. Zulke toekomstgerichte verklaringen kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, persmededelingen, mondelinge verklaringen die door of met de goedkeuring van een bevoegd uitvoerend verantwoordelijke worden afgelegd, ofwel in dit bericht of in andere bestanden die Hologic Inc. met de Beurscommissie uitbrengt. De woorden of uitdrukkingen "tendens", "verwachting", "groei", "zullen", "kunnen", "mogelijk resultaat", "gepland", "voortdurend", "verwacht", "geschat", "voorgesteld", "geprogrammeerd", "zou hebben", "bedoeld", "verondersteld", "aanhoudend", "overweegt", "misschien", "geschat", "mogelijkheid", of vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om "toekomstgerichte verklaringen" op grond van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995 te identificeren. Hologic Inc. wenst ervoor te zorgen dat zulke verklaringen vergezeld gaan met zinvolle waarschuwingsverklaringen om de bescherming van de 'safe harbor' die in bovengenoemde Wet is bepaald zoveel mogelijk te maximaliseren. Bijgevolg worden zulke verklaringen gekwalificeerd in hun totaliteit en verhouding en gaan zij vergezeld van de erop volgende uiteenzetting van bepaalde belangrijke factoren die werkelijke resultaten kunnen veroorzaken om feitelijk van zulke toekomstgerichte verklaringen te verschillen. Beleggers dienen zich ook bewust te zijn van factoren die een effect kunnen hebben op het bedrijf of financiële positie of prestaties van Hologic Inc. Er wordt ook verwezen naar andere delen van dit verslag en het meest recente Jaarverslag van Hologic Inc. in Formulier 10-K, op verzoek beschikbaar bij Hologic Inc, dat extra informatie bevat over factoren die het bedrijf of financiële positie of prestaties van Hologic Inc. ongunstig kunnen beïnvloeden. Voorts werkt Hologic Inc. in een veranderlijke en zeer concurrerende bedrijfsomgeving. Nieuwe risico's kunnen van tijd tot tijd opdoemen en het is voor het management niet mogelijk om alle risicofactoren te voorspellen, evenmin kan zij noodzakelijkerwijze het effect identificeren of beoordelen van alle zulke factoren op Hologic Inc., of de mate waarin iedere factor of combinatie van factoren daadwerkelijke resultaten kan veroorzaken om concreet af te wijken van de in alle toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg zullen toekomstgerichte verklaringen niet beschouwd kunnen worden als voorspelling van daadwerkelijke resultaten.

Schadevergoeding

Je stemt ermee in om Hologic Inc., zijn functionarissen, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, leveranciers en derden informatieleveranciers aan de website, te vrijwaren, te beschermen en schadeloos te stellen van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, die voortkomen uit alle informatie die je verstrekt of van een schending van deze Overeenkomst door jou.

Beleidsverklaring

Hologic Inc. zal een Homepage op Internet instellen zodat een zo ruim mogelijk klantenbestand belangrijke informatie en de laatste berichten over het bedrijf en zijn beeldproducten kan ontvangen. Wij zullen de nieuwste creatieve en innovatieve middelen gebruiken waarmee de huidige technologie het ons mogelijk maakt om deze informatie in een interessant en aantrekkelijk format voor te stellen. Tegelijkertijd verzekeren wij ons te houden aan de huidige voorgeschreven richtlijnen voor promotieactiviteiten en zullen wij ervoor zorgen dat de informatie op de Homepage van Hologic zal voldoen aan de volgens de huidige regelgeving aanvaarde toepassingen en normen, en zullen zij op adequate wijze worden geformuleerd volgens de richtlijnen voor formele of informele overheidsinformatie of rechtstreeks advies van de toezichthouders met betrekking tot het gebruik van promotiemateriaal op Internet. Hologic zal de bestaande regelgeving nauwkeurig nagaan en de vastgestelde interne procedures voor de ontwikkeling, evaluatie en verduidelijking van de externe communicatie opvolgen.